skip to Main Content
935 796 450 ramcon@ramcon.es

Responsable: RAMCON EMPRESA DE SERVEIS, S.A. (d’ara endavant “l’empresa”).
Dades de contacte de l’EMPRESA i del Delegat de Protecció de Dades: C/ Dos de Maig, 66-68 –08100 Mollet del Vallés (Barcelona). Correu electrònic: ramcon@ramcon.es. CIF: A08371114.

L’EMPRESA, com a responsable del tractament, informa al sol·licitant que les dades personals facilitades són recollides amb la finalitat de gestionar els processos de selecció, així com de mantenir-li informat de les diferents vacants a un lloc de treball que es produeixi en la nostra organització.

Les dades personals proporcionades es conservaran fins a l’adjudicació d’un lloc de treball, fins que vostè exerceixi el seu dret de cancel·lació o durant un període màxim d’un any des de la seva recollida. Passat aquest període seran destruïts.

L’objecte del tractament és l’interès legítim de l’EMPRESA per gestionar els processos de selecció, és per això que, amb l’acceptació del present avís, el sol·licitant permet el tractament de les seves dades.

Li informem que les seves dades podran ser transferides a tercers països fora de l’àmbit de l’Espai Econòmic Europeu per raons de la infraestructura de sistemes de la informació de l’EMPRESA.

El sol·licitant té dret a obtenir confirmació sobre si a L’EMPRESA estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. El sol·licitant té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaries per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’EMPRESA deixarà de tractar les dades, exepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

El sol·licitant pot exercir els seus drets:

• Mitjançant escrit dirigit a l’EMPRESA, C/ Dos de Maig 66-68 – 08100 Mollet del Vallés (Barcelona), referencia “Protecció de Dades”.

• Mitjançant correu electrònic a l’adreça ramcon@ramcon.es posant en l’assumpte “Protecció de Dades”.

Si considera que els seus drets no s’han atès adequadament, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Back To Top